DOTACJE

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,STALZŁOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP-etap II inwestycyjny.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie technologii dedykowanego recyklingu wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów wielkogabarytowych, w tym ciężarowych i/lub ich podzespołów.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Technologia ma umożliwiać przetwarzanie wielkogabarytowych wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów ciężarowych i/lub ich podzespołów zawierających metale. Wynikiem wdrożenia technologii będzie wytworzenie nowego wyrobu w formie kwalifikowanego wsadu metalurgicznego, a także z uwagi na fakt, że wyrób będzie wytwarzany z odpadu, równocześnie wynikiem będzie także dedykowana usługa recyklingu wielkogabarytowych wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów ciężarowych i/lub ich podzespołów zawierających metale. Usługa ta kierowana będzie w szczególności dla stacji demontażu pojazdów. Technologia cechująca się innowacją procesową, zapewni efektywny ekonomicznie i środowiskowo odzysk odpadów metalonośnych z przedmiotowej grupy pojazdów. Technologia będzie miała charakter uniwersalny i będzie mogła być stosowana także dla innych grup odpadów o strukturze wielkogabarytowej cechujących się zmiennością materiałową. Nowy wyrób/produkt otrzymany w wyniku odzysku, jego postać i skład chemiczny będzie spełniał oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. W ramach projektu zostanie stworzony układ technologiczny składający się z zakupionych środków trwałych oraz środków trwałych posiadanych

przez Spółkę. Realizacja projektu będzie miała charakter inwestycji początkowej, w formie dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. Projekt zostanie wdrożony na terenie należącym do Spółki i stanowił będzie rozwinięcie dotychczasowej branżowo związanej działalności Spółki o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane wyzwania rynku.

 

Wydatki ogółem: 1 481 310,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 480 000,00 PLN

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Nr Umowy: POPW.01.05.00-28-0136/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "STALZŁOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramch działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w związku z COVID-19

Kwota dofinansowania wynosi: 232.329,75zł


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "STALZŁOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii dedykowanego recyklingu wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów wielkogabarytowych, w tym ciężarowych i/lub ich podzespołów

Przedmiotem projektu jest zakup od Wykonawcy (PIMOT) usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia ma umożliwiać przetwarzanie wielkogabarytowych wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów ciężarowych i/lub ich podzespołów zawierających metale. W szczególn. technologia ma być dedykowana do efektywnego realizowanego przy pomocy mechanicznych procesów ( maksymalnie zautomatyzowanych procesów) recyklingu pojazdów PWzE wycofanych z eksploatacji, w szczególności uwzględniająca pojazdy wielkogabarytowe tj. ciężarowe, specjalne, naczepy itp. Wynikiem wdrożenia technologii będzie wytworzenie nowego wyrobu w formie kwalifikowanego wsadu metalurgicznego, a także z uwagi na fakt, że wyrób będzie wytwarzany z odpadu , równocześnie wynikiem będzie także dedykowana usługa recyklingu wielkogabarytowych wyeksploatowanych (PWzE) pojazdów ciężarowych i/lub ich podzespołów zawierających metale. Usługa ta kierowana będzie w szczególności dla stacji demontażu pojazdów. Technologia będzie miała charakter uniwersalny i będzie mogła być stosowana także dla innych grup odpadów o strukturze wielkogabarytowej cechujących się zmiennością materiałową. Nowy wyrób/produkt otrzymany w wyniku odzysku, jego postać i skład chemiczny muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe nakierowane będą także na wypracowanie metod produkcji prowadzących do automatyzacji procesów technol. w tym także pełnej identyfikacji materiałowej, tak aby nowa usługa recyklingu była efektywna. Realizacja projektu dotyczy zarówno oprac. nowej technologii jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia. Opracowany zostanie plan wdrożenia i wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz infrastruktury niezbędnej do wdrożenia technologii. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na rozwinięcie dotychczasowej branżowo związanej działalności przedsięb. o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane wyzwania rynku.

Wydatki ogółem: 153 750 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 106 250 PLN